Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Проблеми викладання російської мови у школах з українською мовою навчання

Автор роботи: Турчина Світлана Леонідівна

У пояснювальній записці до програми з російської мови для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання ( початок вивчення з 5 класу ) говориться, що « программа разработана для курса русского языка, который вводится в 5 классе и не опирается на начальное обучение русскому языку в 1-4 классах.»

 Тут же зазначається, що « проверка языковых умений осуществляется фронтально в письменной форме с применением заданий тестового характера.» Далі говориться, що « рекомендуется предлагать ученикам 6 заданий, сложность которых увеличивается от класса к классу <…> К каждому заданию ученикам предлагается подобрать собственные примеры. Объём заданий определяется таким образом, чтобы контрольная проверка продолжалась 15-20 минут (учитывая возможности выполнения задания учеником со средним уровнем подготовки).»

Так у підручнику  Ґудзик І.П. «Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразовател. учеб. заведений с укр.яз. обучения ( четвёртый год обучения ) / И.Ф. Гудзык, В.А.Корсаков, О.К.Сакович. – К.: Освіта, 2008. – 208с. під темою № 15 зазначається « Проверяем себя: выполняем задания по языковым темам» і тут же пропонується перевірити себе « проверьте свои умения по пройденным темам <…> Выполните тестове задания, которые предложит вам учитель. К каждому заданию даются варианты ответов.  Вам надо выбрать и отметить тот ответ, который вы считаете правильным, а  также подобрать свой пример ».

Як ми бачимо, автори підручника дають учням пояснення методики виконання тестових завдань, які має запропонувати їм учитель. Але питання в тому, де вчителю взяти такі завдання? Спроби здобути такі тести успіхами не увінчалися, тому довелося розробляти свої завдання.

В двох номерах  журналу « Русская словестность  в школах Украины» за 2002 рік була опублікована стаття І.П. Ґудзик «Тестовые задания для проверки знаний по языку и языковых учений» в якій представлені приклади тестів за розділами «Фонетика», «Лексика и фразеология», «Состав слова. Словообразование», «Морфология. Синтаксис». Запропоновані тести будуються на матеріалі слів, словосполучень та речень. Так  завдання конструюються по 3-4 слова с колонці.

Але ці тести не вирішують проблеми підготовки та проведення перевірки знань з російської мови у  школах з українською мовою навчання, тому що програма 12-річної школи з російської мови для шкіл з українською мовою навчання за редакцією І.П. Ґудзик, В.А. Корсакова передбачає вивчення російської мови як другої іноземної та ще й на комунікативній основі. У зв’язку з цим, мовний матеріал, який вміщений у підручнику і знання якого пропонується перевірити, побудований так, що під час однієї контрольної роботи учень виконує завдання з різних розділів. Наприклад, у сьомому класі під час другої контрольної роботи потрібно перевірити знання з таких тем: односоставные предложения; слова автора и прямая речь; тематические группы слов; фразеологизмы и крылатые выражения; склонения существительных; падежи и окончания существительных. Або ж у восьмому класі під час першої контрольної роботи необхідно здійснити контроль за такими темами: заимствованные слова; частицы с определительным значением; междометия, выражающие отношение к речи собеседника; изменение по падежам местоимений мой, твой, наш, свой; этот, такой; изменение по падежам местоимений чей, какой, который, каждый, всякий; правописание местоимений нечего - ничего, никого – некого, нечему – нечему, никому – некому; ни у кого – не у кого, ни к чему – не к чему; изменение по падежам имён числительных  сорок, девяносто, сто; изменение по падежам числительных от пятидесяти до восьмидесяти; изменение по падежам  числительных от двухсот до девятисот.  І ці випадки не поодинокі, коли вчителю потрібно за допомогою 6 тестових завдань перевірити знання учнів з шести - семи чи дев'яти тем.

Тому перед вчителями постає проблема, як це зробити? Але вихід вбачається у тому, щоб пропонувати завдання на те, щоб учень довів чи спростував твердження. Для цього йому потрібно точно знати те, що відкинути, а з чим погодитись, тобто знати правило і вміти привести власний приклад.

 На  думку вчителів, які апробують дану програму та підручники зазначених авторів, навичкам орфографії, як таким, приділяється недостатня увага. Якщо ж ми говоримо про тематичне оцінювання знань, умінь та навичок учнів, то маємо на увазі оцінювання  з певного розділу науки чи теми, наприклад, лексикології, фонетики, синтаксису тощо.

 

Представлені тестові завдання будувалися за допомогою теоретичного матеріалу підручнику, який пропонується авторами останнього для запам’ятовування. Для цього використовуються правила чи подібні твердження, які  формулюються у завданнях на зразок:

 Найдите неправильное утверждение:

 а) местоимения твой, свой  изменяются по образцу местоимения мой, а ваш

по образцу местоимения наш;

 б) в безударном префиксе местоимений со значением отрицания после н всегда пишется буква и, а в префиксе, который стоит под ударением, пишется буква е;

 в) Если не и ни отделяются от местоимения  предлогом то они пишутся слитно.

 

Так ми бачимо, що у завданні використано 3 правила, вміщених у підручнику російської мови для 8 класу на сторінках  21, 28, 29. Одне з яких подається у таблиці на с.21 (вправа 49) не у вигляді правила, а у вигляді судження  « Обратите внимание, как изменяются по падежам местоимения мой, наш, этот, такой ( местоимения твой, свой изменяются по образцу местоимения мой, а ваш – по образцу местоимения наш). Обращайтесь к этим таблицам при составлении предложений с данными местоимениями, употреблении их в речи».

Запропоновані у даній роботі тестові  завдання будуються двома шляхами: один правильний та два неправильних варіанти, або навпаки – два вірних на один невірний варіант, рідше дається твердження, з яким треба погодитися, або спростувати його. Наприклад,  восьмикласникам було запропоноване таке:

 «Подтвердите или не согласитесь с утверждением:

 В русском языке, как и в украинском, зависимая часть сложносочинённого

 предложения отделяется от главной части запятой. Зависимая часть, стоящая  в середине главной, выделяется запятыми с обеих сторон:

а) да;     б) нет ».

 

Як виняток скоріше, завдання, у якому передбачена більше, ніж одна правильна відповідь.

Найдите «лишнее» слово в цепочке:

а) снег            б) зима           в) метель

г) коньки       д) речка

Составьте тематическую группу слов.

А також завдання, де потрібно доповнити речення:

 

Дополните предложения:

Все части речи в русском языке делятся на  … группы:… Имя существительное – это … часть речи, которая отвечает на вопросы… и обозначает …  Имя существительное может быть …  существом  и … предметом.

 

Пропонуючи учням підготуватися до контрольної роботи, потрібно робити акцент на тому, що якісне прочитання теоретичного матеріалу підручника допоможе їм якісніше впоратися з запропонованими завданнями під час виконання контрольної роботи й допоможе економно розподілити час уроку, тим паче, що його виділяється 15-20 хвилин для виконання тестів, а далі вчитель має запропонувати ще один вид контролю, це може бути аудіювання, читання мовчки, зорово-слуховий диктант тощо. До речі, такі завдання пропонують автори програми у своїх підручниках на відміну від тестових, про які вже було сказано раніше. Наприклад, у підручнику для 8 класу на сторінці 181 запропонований текст для переказу. Тема № 64 звучить:  «Проверяем себя: пишем изложение», або ж тема № 68 «Проверяем себя: пишем зрительно-слуховой диктант. Говорим: пересказываем текст по самостоятельно составленному плану».

Отже, вчитель повинен запропонувати учневі тільки тести, а для цього їх потрібно мати.

 

Досвід показує, що необхідно якомога більше приділяти уваги правопису, а не тільки мовленнєвій діяльності школярів. Тому при розробці тестів  було використано такі завдання, щоб учень міг бачити орфографічну чи пунктуаційну помилку та вмів виправити її і грамотно записати у зошит. Наступне завдання дозволяє це зробити:

 

 Найдите ошибку в написании числительных:

а) пятьюстами гривнами, двумстам людям, семьюстами птицами;

 б) трёхсот литров, восьмьюдесятью листами, ста студентами;

 в) шестидесяти таблицами, сорокам мужчинам, двухсот  лошадям.

 Запишите данные словосочетания без ошибок. 

Або подібне завдання:

 

Найдите предложение с пунктуационной ошибкой:

а) Вместе с христианством мы приняли славянское письмо и у нас появились прекрасные каменные храмы  которые до сих пор остаются шедеврами архитектуры.

б) А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной.

в) Летом у меня в школе каникулы, и у родителей тоже отпуск.

Запишите предложение с пунктуационной ошибкой в исправленном виде.

 

Скоріше як виняток було запропоноване шестикласникам у четвертій (останній у навчальному році  контрольній роботі) завдання наступного характеру:

Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

Чу...ство,  отл..ч..ет..ся,  об..яснил,  ..быч..но,  ч..сы,  п..жалу..ста,  пуст..ко(в, ф), пр..лес…ный,  п…с..мо,  (не) говориш…,  (не)друг (враг), (не)ряха,  далеко (не) хороший,  думаеш…,  он  в..с..лит..ся .

За мету було поставлено перевірити рівень орфографічних умінь учнів, здобутих ними у  6 класі.

 

Складаючи тестові завдання для перевірки знань учнів, які вивчають російську мову як другу іноземну, а тому вона для них не являється рідною,  логічним  є звернення до деяких слів, словосполучень чи навіть речень, які учень зустрічав у підручнику. Повернувшись ще раз до тих чи інших лексичних одиниць, які учень вже чув чи бачив,  він зможе швидше зафіксувати їх у своїй пам'яті та згодом внести їх до свого пасивного чи активного лексикону.

Наприклад, як варіант учням  6 класу пропонується репродуктивно - творче завдання, яке вже зустрічалося ними на уроці. Потрібно розтлумачити фразеологізм  «сизифов труд», або учні 8 класу повинні розтлумачити фразеологізм « филькина грамота». З цією ж метою шестикласникам було запропоновано завдання перекласти з української мови на російську та записати словосполучення.

 

Переведите на русский язык, обозначьте  число существительных:

 Улюблені ласощі, загальні збори, старий годинник, марний клопіт, масивне поруччя,  свіжа тирса.

 

На перший погляд, порушена рекомендація проводити роботу у вигляді тестів з творчим завданням. Але це не так, бо учень, перекладаючи словосполучення, повинен знати мовну тему «Число имён существительных», а також зробити переклад, а це вже  творче завдання.

 

Завдання, на кшталт, «Составьте и запишите предложение, используя вводное слово к примеру», або « Укажите, какие знаки препинания пропущены в предложении: В человеке должно бать всё прекрасно и одежда, и лицо, и душа, и мысли: а) тире; б) двоеточие; в) запятая  повинні  теж оцінюватися в 1 бал згідно програми. Але учень, правильно придумавши речення, може невірно (з орфографічними, пунктуаційними тощо помилками) його записати. Що робити вчителю?

 

Департаментом загальної середньої освіти розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ N 371 від 05.05.2008 звучить так: «Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Українська мова та мови національних меншин:

ІV. Оцінювання мовних знань і вмінь.

Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні передусім для правильного використання мовних одиниць, а саме:

а) розпізнавання, групування й класифікування вивчених мовних явищ;

б) сполучування слів, доповнення й трансформація речень, добір належної форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів зв’язку між частинами речення, між реченнями в групі пов’язаних між собою речень тощо;

в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в мовленні.

V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформлювати роботу.»

 

Отже, ставити один бал чи пів бали чи взагалі не рахувати як вірне те завдання, яке записане з орфографічними помилками? Потрібно враховувати цей аспект. Виставлення 1 балу чи 0,5 бала за те чи інше завдання чи навіть 0 балів, -  це завдання  покладається на розсуд вчителя, але учні повинні знати, чому та чи інша сума балів з'явилася наприкінці роботи. Тому, перш ніж проводити перевірку знань у вигляді тестів, необхідно  проінструктувати учнів.

Щодо суто технічного моменту виконання тесту, то він має проводитись на думку автора роботи  у контрольному зошиті із зазначенням літери, яка вказує на правильний варіант того чи іншого завдання.

 


Висновки та рекомендації

 

На перший погляд, організація тестування не повинна  викликати ніяких труднощів, але досвід показує, що проблеми існують і вирішувати їх потрібно. Щоб досягти результативності роботи, необхідно чітко продумувати кожне з завдань, щоб воно не включало двозначності. Це інколи не так просто зробити, бо вчитель, складаючи тестові завдання, орієнтується на свій стереотип мислення, а учень, виконуючи завдання, відповідно на свій.

Використовуючи завдання подібного типу, вчитель зможе перевірити рівень засвоєння знань учнів з мовних тем, якість втілення цих знань на практиці. Запропоновані завдання допоможуть провести вчителю контрольну роботу у визначений програмою час, бо завдання не обтяжують учнів. Кожен може виконати стільки, на скільки він засвоїв матеріал, тобто чи тільки тести, чи тести з власним підбором прикладів. Запропоновані завдання дозволяють вчителю швидко перевірити відповіді та виставити відповідний бал учневі. Увага приділена також і тому, щоб не допустити можливості списування завдання у однокласників. Для цього створено два варіанти завдань, які можуть бути подібними чи різнитися. Хоча це створює інколи нову проблему: учень, не вміючи підібрати власного прикладу, підглядає до бланку з завданнями, який виконує його сусід по парті. Тому потрібно здійснювати таку роботу, щоб учні знали, що оцінюються тільки власні приклади, а не вчительські. Це знімає проблему звинувачень у необ’єктивності оцінювання.

Тестові завдання для перевірки знань учнів з мовних тем, запропоновані автором даної роботи,  пройшли апробацію учнями на контрольних роботах у  6 класі ( другий рік навчання ), 7 класі ( третій рік навчання ) та  восьмому класі (четвертий рік навчання) включно. Було виявлено, що вони дають змогу вчителю організувати роботу на уроці так, щоб швидко і ефективно здійснити фронтальну перевірку учнів, а учні , в свою чергу, можуть якісно виконати два види контролю за один урок, бо зміст завдань допомагає швидко виявити научуваність школярів.


 

Використана література

 

1.     Волкова Н. П. «Педагогіка. Посібник. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2001.

      ( вміщений на сайті ebk.net.ua/…/part3/3902.htm//: Електронна бібліотека Князєва).

2.     Російська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навч. закладів з укр.. мовою навчання ( початок вивчення з 5 класу ). – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006.

3.     Ґудзик І.П. «Русский язык: Учеб. для 6 кл. общеобразовател. учеб. заведений с укр.яз. обучения ( второй год обучения ) / И.Ф. Гудзык, В.А.Корсаков. – К.: Освіта, 2006. – 207с.

4.     Ґудзик І.П. «Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразовател. учеб. заведений с укр.яз. обучения ( третий год обучения ) / И.Ф. Гудзык, В.А.Корсаков, О.К.Сакович. – К.: Освіта, 2007. – 159с.

5.     Ґудзик І.П. «Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразовател. учеб. заведений с укр.яз. обучения ( четвёртый год обучения ) / И.Ф. Гудзык, В.А.Корсаков, О.К.Сакович. – К.: Освіта, 2008. – 208с.

6.     Коваль   А.П.    Методика   преподавания   русского   языка   в   школах   с
украинским языком обучения. - К.: Вища шк., 1989.

7.     И.Ф.Гудзык « Тестовые задания для проверки знаний по языку и языковых учений» //:«Русская словестность в школах Украины» - К., 2002. № 4,5.

8.     Ґудзик   І.П.   Російська   мова  для  шкіл  з  українською   мовою  навчання /Шкільний компонент/: Програма// Початк. шк.- 1997.-№8

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: uchitel (23.11.2012)
Переглядів: 2208 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: